دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک

تازه‌های کتابخانه :

 
شناسایی رابطه میان هوش معنوی مدیران مقطع ابتدایی با عملکرد شغلی ایشان (نمونه موردی مدیران مقطع ابتدایی منطقه تبادکان) (1402) / ابراهیمی مانعی ، فهیمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهابراهیمی مانعی ، فهیمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭EMg677 ‭/ش8‭‮الف‬2 1402
عنوان :شناسایی رابطه میان هوش معنوی مدیران مقطع ابتدایی با عملکرد شغلی ایشان (نمونه موردی مدیران مقطع ابتدایی منطقه تبادکان)
تکرار نام مولف :مولف: فهیمه ابراهیمی مانعی
سال نشر :1402
صفحه شمار:63ص
بررسی رابطه بهداشت روانی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی در مدارس ابتدایی ناحیه 7 مشهد (1402) / معین نیا ، نعیمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمعین نیا ، نعیمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭EMg676 ‭/ب4م6 1402
عنوان :بررسی رابطه بهداشت روانی دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنان در درس ریاضی در مدارس ابتدایی ناحیه 7 مشهد
تکرار نام مولف :مولف: نعیمه معین نیا
ناشر:مشهد: موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
سال نشر :1402
صفحه شمار:55ص
بررسی رابطه عملکرد و رفتار معلمان با انگیزش درونی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد / ایل مهدی قاسم آبادی ، رضا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهایل مهدی قاسم آبادی ، رضا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭EMg675 ‭/ب4‭‮الف‬9 1401
عنوان :بررسی رابطه عملکرد و رفتار معلمان با انگیزش درونی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد
تکرار نام مولف :مولف: رضا ایل مهدی قاسم آبادی
ناشر:مشهد: موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
صفحه شمار:67ص
بررسی رابطه بین نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران با عملکرد معلمان مراکز پیش دبستانی قرآنی با نقش میانجی رضایت شغلی (مورد مطالعه: معلمان مراکز پیش دبستانی) (1402) / عباباف یزدی ، الهه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهعباباف یزدی ، الهه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭EMg674 ‭/ب4ع2 1402
عنوان :بررسی رابطه بین نظارت و راهنمایی آموزشی مدیران با عملکرد معلمان مراکز پیش دبستانی قرآنی با نقش میانجی رضایت شغلی (مورد مطالعه: معلمان مراکز پیش دبستانی)
تکرار نام مولف :مولف: الهه عباباف یزدی
ناشر:مشهد: موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
سال نشر :1402
صفحه شمار:67ص
بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری روانی و گرایش به بزهکاری در نوجوانان پسر حاشیه شهر مشهد در سال 1401 (1402) / آریانی ، محسن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآریانی ، محسن، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭phy673 ‭/ب4‭‮الف‬4 1402
عنوان :بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و تاب آوری روانی و گرایش به بزهکاری در نوجوانان پسر حاشیه شهر مشهد در سال 1401
تکرار نام مولف :مولف: محسن آریانی
ناشر:مشهد: موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
سال نشر :1402
صفحه شمار:59ص
اثربخشی خودسیستم درمانی بر عزت نفس و میزان پرخاشگری در پسران نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست (1402) / غفاری نوباغی ، نجمه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهغفاری نوباغی ، نجمه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭phy672 ‭/‭‮الف‬2غ7 1402
عنوان :اثربخشی خودسیستم درمانی بر عزت نفس و میزان پرخاشگری در پسران نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست
تکرار نام مولف :مولف: نجمه غفاری نوباغی
ناشر:مشهد: موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
سال نشر :1402
صفحه شمار:58ص
بررسی نقش تعدیلگری ترس از صمیمیت در رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری زناشویی زوجین دانشجو (1401) / جعفری ، نرجس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجعفری ، نرجس، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭phy671 ‭/ب4ج6 1401
عنوان :بررسی نقش تعدیلگری ترس از صمیمیت در رابطه ی طرحواره های ناسازگار اولیه با سازگاری زناشویی زوجین دانشجو
تکرار نام مولف :مولف: نرجس جعفری
ناشر:مشهد: موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
سال نشر :1401
صفحه شمار:108ص
بررسی نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه بین احساس تنهایی و گرایش به بزهکاری در نوجوانان دختر شهر مشهد (1402) / اخلاقی ، آسانا، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهاخلاقی ، آسانا، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭phy670 ‭/ب4‭‮الف‬3 1402
عنوان :بررسی نقش میانجی گری خودکارآمدی در رابطه بین احساس تنهایی و گرایش به بزهکاری در نوجوانان دختر شهر مشهد
تکرار نام مولف :مولف: آسانا اخلاقی
ناشر:مشهد: موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
سال نشر :1402
صفحه شمار:72ص
بررسی نقش میانجی گری تصویر بدنی در رابطه سبک های دلبستگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر مجرد موسسه آموزش عالی حکمت رضوی مشهد در سال 1401 (1401) / رخی ، فیروزه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهرخی ، فیروزه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭phy669 ‭/ب4ر3 1401
عنوان :بررسی نقش میانجی گری تصویر بدنی در رابطه سبک های دلبستگی و احساس تنهایی دانشجویان دختر مجرد موسسه آموزش عالی حکمت رضوی مشهد در سال 1401
تکرار نام مولف :مولف: فیروزه رخی
ناشر:مشهد: موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
سال نشر :1401
صفحه شمار:75ص
رابطه بین سبک های فرزند پروری، سبک های دلبستگی با میانجی گری تاب آوری بر تصمیم گیری نوجوانان (1399) / ظهور عطار ، ملیحه، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهظهور عطار ، ملیحه، نویسنده
رده‌بندی کنگره :‭phy668 ‭/ر2ظ9 1399
عنوان :رابطه بین سبک های فرزند پروری، سبک های دلبستگی با میانجی گری تاب آوری بر تصمیم گیری نوجوانان
تکرار نام مولف :مولف: ملیحه ظهور عطار
ناشر:مشهد: موسسه آموزش عالی حکمت رضوی
سال نشر :1399
صفحه بعدی